ضد قولنج و داروهای باد شکن و ضد نفخ

نسخـه پیچـی گیاهـی

ضد قولنج و داروهای باد شکن و ضد نفخ

داروهاي ضد گاستریت و نفخ و ورم معده و زخم معده و مشکلات و بیماریهاي معده و گوارش نسخه هاي مرکب

نسخه شماره 1

داروي باد شکن ضد نفخ 

دانه زیره یک قسمت گل بابونه یک قسمت برگ نعناع یک قسمت دانه انیسون یک قسمت

طرز تهیه و مقدار مصرف : یک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد

در یک لیوان آب جوش ریخته و باقی بگذارید 20 دقیقه دم بکشد .

سپس آنرا صاف کرده صبح و شب هر بار یک فنجان قبل از غذا میل می کنند .

نسخه شماره 2 

داروي بادشکن قوي

گل بابونه یک قسمت برگ بادرنجبویه یک قسمت میوه رازیانه یک قسمت میوه انیسون یک قسمت میوه زیره یک قسمت

طرز تهیه و مقدار مصرف : یک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد

در یک لیوان آب جوش ریخته و باقی بگذارید 20 دقیقه دم بکشد .

سپس آنرا صاف کرده صبح و شب هر بار یک فنجان قبل از غذا میل کنید .

نسخه شماره 3 

داروي ضد درد و ضد نفخ

نعناع 250 گرم گل بابونه 250 گرم رازیانه 100 گرم ریشه شیرین بیان 200 گرم ریشه ختمی 200 گرم

طرز تهیه و مقدار مصرف : مقدار دو قاشق ذا خوریاز مخلوط فوق را که قبلا خرد و نرم

شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته و باقی بگذارید 30 دقیقه دم بکشد .

سپس آنرا صاف کرده صبح و شب هر دفعه یک فنجان نیم ساعت قبل از غذا میل کنید .

6845911 chamomile flowers min - ضد قولنج و داروهای باد شکن و ضد نفخ

نسخه شماره 4 

داروي ضد قولنج

کولیک گل بابونه یک قسمت برگ بادرنجبویه یک قسمت ریشه سنبل الطیب یک قسمت

طرز تهیه و مقدار مصرف : یک قاشق غذا خوري ا مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و نرم
شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته و به مدت 20 دققیه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده
صبح و شب هر بار یک فنجان نیم ساعت قبل از غذا میل کنید .

نسخه شماره 5 

داروي ضد تشنج و دل درد معده

نعناع 10 گرم بابونه 10 گرم انیسون 5 گرم بومادران 5 گرم
طرز تهیه و مقدار مصرف : مقدار یک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد در
یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آرنا صاف کرده روزي سه بار
هر بار یک فنجان نیم ساعت قبل از غذا میل کنید .

نسخه شماره 6 

داروي ضد گاستریت و ضد نفخ

اسطو خودوس یک قسمت دانه زیره ده قسمت دانه رازیانه ده قسمت دانه انیسون ده قسمت گل بابونه ده قسمت

گیاه بومادران بیست قسمت برگ نعناع سیزده قسمت ریشه سنبل الطیب پنج قسمت

طرز تهیه و مقدار مصرف : مقدار یک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و

نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دو بکشد سپس
آنرا صاف کرده روزي دو بار هر بار یک فنجان نیم ساعت قبل از غذا میل کنید .

نسخه شماره 7

داروي ضد نفخ

دانه زیره یک قسمت گل بابونه سه قسمت برگ نعناع سه قسمت ریشه سنبل الطیب سه قسمت

طرز تهیه و مقدار مصرف : مقدار یک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده
شده باشد ، در یک لیوان آب جوش ریخته مدت 20 دقیقه بحال خود باقی بگذارید تا دم بکشد .

سپس آنرا صاف کرده روي دو بار هر بار یک فنجان نیم ساعت قبل از غذا میل کنید .

نسخه شماره 8 

داروي ضد نفخ

زیره 10 گرم رازیانه 10 گرم انیسون 5 گرم

طرز تهیه و مقدار مصرف : مقدار یک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده

و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد

سپس روزي سه بار هر بار یک فنجان نیم ساعت بعد از غذا میل کنید .

نسخه شماره 9 

داروي ضد نفخ و ضد دل درد

نعناع 10 گرم بادرنجبویه 10 گرم برگ توت فرنگی 10 گرم
طرز تهیه و مقدار مصرف : مقدار یک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد در
یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار
هر بار یک فنجان ، نیم ساعت بعد از غذا میل کنید .

20150511 mint shutterstock min - ضد قولنج و داروهای باد شکن و ضد نفخ

نسخه شماره 10 

دارو جهت درمان پیچش شکم همراه با درد

نعناع 20 گرم بابونه 10 گرم بادرنجبویه 10 گرمانیسون 5 گرم

طرز تهیه و مقدار مصرف : مقدار یک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبیدهو نرم
شده باشد در یک لیوا ن آب جوش ریخته به مدت 20 دققیه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده
صبح و شب هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 11 

دارو جهت رفع اختلالات هاضمه

برگ انیسون یک قسمت برگ ریحان یک قسمت برگ نعناع یک قسمت برگ مرزه ده قسمت

طرز تهیه و مقدار مصرف : مقدار یک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا وبیده و نرم شده باشد

در یک فنجان آب جوش ریخته به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده مدت یک هفته هر شب میل کنید .

نسخه هاي تک دارویی

نسخه شماره 1

داروي ضد دل درد

دارو : میوه یا تمام گیاه رازیانه ( Foeniculum vulgare )

مقدار مصرف : بزرگسالان 2 تا 4 گرم ، اطفال بر حسب سن 0/5 تا 1 گرم

طرز تهیه : مقادیر فوقاز داروي نیم کوب شده را در یک فنجان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت

باقی بگذارید تا دم بکشد سپس روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 2 

داروي بادشکن و ضد دل درد

دارو : میوه زیره (carvi Carum )

مقدار مصرف : بزرگسالان 4 تا 12 گرم – اطفال 2 تا 1 گرم

طرز تهیه : مقادیر فوق از داروي نیم کوب شده را در یک فنجان آب جوشریخته مدت نیم

ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میلکنید .

نسخه شماره 3 

داروي ضد قولنج و بادشکن

دارو : گل بابونه اصلی (chamomilla Matricaria )

مقدار مصرف : 2 تا 8 گرم بر حسب سن بیمار

طرز تهیه : مقادیر فوق از داروي نیم کوب شده را در یک فنجان آب جوش ریخته مدت نیم

ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 4 

داروي ضد قولنج و بادشکن

دارو : تمام گیاه مرزنجوش( majorana Origanum )
مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقادیر فوق از داروي نیم کوب شده را در یک فنجان آب جوش ریخته
مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي دو فنجان میل کنید .

نسخه شماره 5 

داروي ضد قولنج و بادشکن

دارو : برگ گیاه بادرنجبویه( Melissa officinalis )

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقادیر فوق را که قبلا کوبیده شده است را در یک لیوان آب جوش ریخته
مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي دو فنجان میل کنید .

نسخه شماره 6 

داروي بادشکن

دارو : تمام گیاه آویشن شیرازي( serpyllum Thymus )

مقدار مصرف: 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقادیر گیاه فوق را که قبلا کوبیده شده است را در یک لیوان آب جوش ریخته مدت
نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي دو فنجان میل کنید .

نسخه شماره 7

داروي بادشکن

دارو : تمام گیاه پودنه (pulegium Mentha )

مقدار مصرف : 1 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقادیر گیاه فوق را که قبلا کوبیده شده است را در یک لیوان آب جوش ریخته مدت یک ساعت
باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار هر باریک فنجان میل کنید . توجه : مصرف این دارو در زنان حامله توصیه نمی شود .

Lavender3 min - ضد قولنج و داروهای باد شکن و ضد نفخ

نسخه شماره 8 

داروي بادشکن

دارو : اسطو خودوس(officinalis Lavandula )

مقدار مصرف : 2 تا4 گرم

طرز تهیه : مقادیر گیاه فوق را که قبلا کوبیده شده است را در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم
ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار هر باریک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 9 

داروي ضد تشنج و بادشکن

دارو : برگ نعناع (piperita Mentha )

مقدار مصرف : 2 تا4 گرم

طرز تهیه : مقادیر گیاه فوق را که قبلا کوبیده شده است را در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم
ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار هر باریک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 10 

داروي بادشکن

دارو : تخم گیاه گشنیز(sativum Coriandrum )

مقدار مصرف : 2تا 4 گرم

طرز تهیه : مقادیرگیاه فوق را که قبلا کوبیده شده است را در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم
ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار هر باریک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 11 

داروي ضد اسپاسم

دارو : سیر ( sativum Allium )

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم پودر خشک شده یا 3 4 دانه پیاز آن

طرز مصرف : همراه با غذا میل کنید .

نسخه شماره 12

داروي ضد اسپاسم

دارو : برگ بذر البنج ( ژوسکیام )(niger Hyoscyamus )

مقدار مصرف : 130 تا 320 میلی گرم

طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آبجوش ربخته
مدتنیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار هر بار یک فنجان میل کنید .
توجه : این دارو به علت شدید االثر بودن باید توسط پزشک نجویز گردد .

نسخه شماره 13 

داروي ضد اسپاسم

دارو : شیرابه خشک شدن انقوزه (foetida-assa Ferula )

مقدار مصرف : 0/3 تا 1 گرم

طرز تهیه : در کمی آب ولرم حل و میل کنید .

نسخه شماره 14 

داروي ضد تشنج اسپاسم

دارو : ریشه یا برگ گیاه شاهبیزك (belladonna Atropa )
مقدار مصرف : 30 تا 100 گرم

طرز تهیه : مقدار داروي فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب
جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار هر دفعه یک
فنجان میل کنید . توجه : این دارو سمی است و فقط توسط پزشک تجویز گردد .

نسخه شماره 15

داروي بادشکن

دارو : تمام گیاه گلدار آویشن شیرازي ( serpyllum Thymus )

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدار داروي فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته

به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار هر یک دفعه فنجان میل کنید .

نسخه شماره 16 

داروي بادشکن

دارو : دانه گیاه سیاه دانه ( sativa Nigella )

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدار داروي فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت
باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر یک دفعه فنجان میل کنید .

نسخه شماره 17 

داروي بادشکن

دارو : میوه کبابه (cubeba Piper )

مقدار مصرف : 1 تا 3 گرم

طرز تهیه: مقدار فوق را که نیم کوب کرده در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم
بکشد سپس آنرا صاف کرده و گرم گرم میل کنید .

نسخه شماره 18

داروي ضد درد معده و بادشکن

دارو : میوه بادیان( anisum Pimpinella )

مقدار مصرف : 0/5تا 2 گرم

طرز تهیه : مقدار فوق را که نیم کوب کرده در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم
ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

dill 2 min - ضد قولنج و داروهای باد شکن و ضد نفخ

نسخه شماره 19 

داروي بادشکن

دارو : تمام گیاه شوید ( graveolnce Anethum )

مقدار مصرف : 0/5 تا 2 گرم

طرز تهیه : مقدار فوق را که نیم کوب کرده در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی گذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 20 

داروي ضد درد معده و بادشکن

دارو : تمام گیاه مرزه (hortensis Satureia )

مقدار مصرف : 5 تا 10 گرم

طرز تهیه : مقدار فوق را که نیم کوب کرده در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم
ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 21

داروي مقوي معده

دارو : ریشه و ریزم جنطیانا ( ژانسین) ( Iuteas Gentiana )

مقدارمصرف : 2 تا 3 گرم

طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت
نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

توجه: افرادي که به سرعت مبتلا به سردرد یا حالت عصبی می شوند نباید این دارو را مصرف نمایند .

نسخه شماره 22 

داروي مقوي معده

دارو : میوه دانه انیسون  (anisum Pimpinella )

مقدار مصرف: 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم
ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 23

داروي مقوي معده و برطرف کننده ورم معده

دارو : برگ نعناع ( piperita Mentha )
مقدارا مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریختهبه

مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

123456 min 1 - ضد قولنج و داروهای باد شکن و ضد نفخ

نسخه شماره 24

داروي مقوي معده

دارو : میوه دانه رازیانه (vulgare Foeniculum )

مقدار مصرف: بزرگسالان 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به
مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 25

داروي مقوي معده و برطرف کننده ورم معده

دارو : برگ نعناع (piperita Mentha )
مقدارا مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته
به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 26

داروي مقوي بادشکن و برطرف کننده قولنج معده

دارو : تخم شوید ( شبت )( Anethum graveolence )

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید

تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 27

داروجهت درمان درد معده و روده

دارو : زنجبیل (officinalis Zingiber )

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم یا یک قاشق مربا خوري

طرز تهیه : صبح و شب میل کنید .

نسخه شماره 28

داروي مقوي معده

دارو : برگ پونه (پودنه)(pulegium Mentha )

مقدار مصرف : 2تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت
باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 29

دارو جهت برطرف کردن خونریزي معده

دارو : گل بنفشه( odorata Viola )

مقدار مصرف : 10 تا 20 گرم

طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به
مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 30

داروي مقوي معده

دارو : میوه یا برگ گیاه برگ بو ( nobilis Larus )

مقدار مصرف : 4تا 8 گرم

طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت
باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 31

داروي مقوي معده

دارو : ریزوم زردچوبه (longa Curcuma )

مقدار مصرف : 2 تا 4
گرم طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید

تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره 32

دارو جهت درمان درمان ورم و زخم معده

دارو : خرفه (oleracea Portulaca )

مقدار مصرف : صبح و ظهر و شب هر دفعه در حدود 3 گرم خرفه تازه همراه غذا میل کنید .

نسخه شماره 33

دارو جهت التهاب معده و روده

دارو : مرزه (hortensis Satureia )

مقدار مصرف : 2 تا4 گرم

طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت
باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنی

نسخه شماره 34

دارو جهت زخم معده و اثنی عشر

دارو : ریشه شیرین بیان ( مجو ) (Glycyrrhiza)(glabra )

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب

جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک
فنجان میل کنید.

نسخه شماره 35

دارو جهت زخم معده

دارو : گل یا تمام گیاه بومادران (Folium mille CAchillea )
مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید

تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *