داروهاي مدر یا ادرار آور

نسخـه پیچـی گیاهـی

داروهاي مدر ( ادرار آور )

 

نسخه هاي مرکب

نسخه شماره 1 :

داروهای مدر ( ادرار آور ): ریشه سنبل خطائی یک قسمت ریشه انجدان رومی یک قسمت ریشه شیرین بیان یک قسمت میوه سرو کوهی یک قسمت

طرز تهیه و مقدار مصرف :

یک قاشق غذا خوري از گیاهان را که قبال نیم کوب شده باشد در یک لیوان آبجوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد
سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار صبح و شب میل کنید .

 

نسخه شماره 2 :

داروهای مدر ( ادرار آور ): کاکل ذرت یک قسمت دم گیالس یک قسمت دم اسب یک قسمت

طرز تهیه و مقدار مصرف :

یک قاشق غذا خوري از گیاهان را که قبال کوبیده شده باشد در یک لیوان آبجوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار هر بار یک فنجان میل کنید .

 

نسخه شماره 3 :

داروهای مدر ( ادرار آور ) و موثر بر التهاب مثانه: کاکل ذرت یک قسمت بید گیاه ) مرغ( یک قسمت تخم جعفري یک قسمت

طرز تهیه و مقدار مصرف :

یک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبال کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آبجوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار هر بار یک فنجان میل کنید .

 

نسخه شماره 4 :

داروهای مدر ( ادرار آور ) : میوه ابهل یک قسمت ریشه انجدان رومی یک قسمت میوه زیره یک قسمت ریشه شیرین بیان یک قسمت

طرز تهیه و مقدار مصرف :

یک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبال کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آبجوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

 

نسخه شماره 5 :

داروهای مدر ( ادرار آور ): ریشه جعفري 350 گرم شاخه و برگ دم اسب 200 گرم برگ تمشک 200 گرم برگ درخت غان 250 گرم

طرز تهیه و مقدار مصرف :

یک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبال کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آبجوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید ا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار هر بار یک فنجان میل کنید .

 

نسخه شماره 6 :

داروهای مدر ( ادرار آور ): برگ درخت غان 25 گرم ریشه جعفري 25 گرم دم گیالس 25 گرم گیاه گزنه 5 گرم گیاه آقطی سیاه 5 گرم گیاه بومادران 5 گرم

طرز تهیه و مقدار مصرف :

یک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبال کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آبجوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار هر بار یک فنجان میل کنید .

bidgiah min - داروهاي مدر یا ادرار آور

نسخه هاي تک دارویی

نسخه شماره 1 :

دارو : ریزوم بید گیاه  (Agropyron repence )

مقدار مصرف :

3 تا 6 گرم

طرز تهیه :

مقدار فوق را که قبال کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

 

نسخه شماره 2 :

دارو : ریزوم مارچوبه ( هلیون ) (officinalis Asparagus )

مقدار مصرف :

2 تا 4 گرم

طرز تهیه :

مقدار فوق را که قبال کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

 

نسخه شماره 3 :

دارو : دانه گل آفتاب گردان (annus Heliantus )

مقدار مصرف :

4تا 8 گرم

طرز تهیه:

مقدار فوق را که قبال کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

 

نسخه شماره 4 :

دارو : برگ انگور ( L vinifers Vitis )

مقدار مصرف :

40 تا 60 گرم

طرز تهیه :

مقدار فوق را که قبال کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

 

نسخه شماره 5 :

دارو : برگ گیاه خاس ( خاش ، راج ) ( aquifolium IIex )

مقدار مصرف :

6 تا 12 گرم

طرز تهیه :

مقدار فوق را که قبال کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

ghasedak min - داروهاي مدر یا ادرار آور

نسخه شماره 6 :

دارو : ریشه یا برگ گل قاصد ( officinalis Taraxacum )

مقدار مصرف :

6 تا 12 گرم

طرز تهیه :

مقدار فوق را که قبال کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

 

نسخه شماره 7 :

دارو : گل زیر فون ( Mill cordata Tilia )

مقدار مصرف :

6 تا 12 گرم

طرز تهیه :

مقدار فوق را که قبال کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

 

نسخه شماره 8 :

دارو : دم گیالس .

مقدار مصرف :

2 تا 4 گرم

طرز تهیه :

مقدار فوق را که قبال کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

 

نسخه شماره 9 :

داروي مدر بخصوص براي معالجه رماتیسم و نقرس : گل ، پوست و ریشه آقطی ( nigra Sambucus )

مقدار مصرف :

2 تا 4 گرم

طرز تهیه :

مقدار فوق را که قبال کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا : دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

tarkhun min - داروهاي مدر یا ادرار آور

نسخه شمار ه 10 :

داروهای مدر ( ادرار آور ) بخصوص براي معالجه استسقاء (بیماری است که مایعات در شکم جمع می‌شود و بیمار بسیار آب می‌نوشد.): تمام برگ ترخون  (a dr Artemisiacunculus )

مقدار مصرف :

2 تا 4 گرم

طرز تهیه :

مقدار فوق را که قبال کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

 

نسخه شماره 11 :

دارو : تمام گیاه آناگالیس ( عین الجمل ) ( arvensis Angallis )

مقدار مصرف :

2 تا 4 گرم

طرز تهیه :

مقدار فوق را که قبال کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

 

نسخه شماره 12 :

دارو : تمام گیاه یا دانه جعفري (crispum Petroselinum )

مقدار مصرف :

2 تا 4 گرم

طرز تهیه :

مقدار فوق را که قبال کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

 

نسخه شماره 13 :

دارو : میوه خشک شده گیاه نسترن ( گل سرخ وحشی ) ( canina Rosa )

مقدار مصرف:

2 تا 4 گرم

طرز تهیه :

مقدار فوق را که قبال کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

 

نسخه شماره 14 :

دارو : تخم ترب سیاه ( Rhaphanus sativus )

مقدار مصرف :

2 تا 4 گرم

طرز تهیه :

مقدار فوق را که قبال کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید. میوه آن را نیز تا 100 گرم می توان هر بار همراه غذا میل کدر .

karafs min - داروهاي مدر یا ادرار آور

نسخه شماره 15 :

دارو : تخم کرفس (graveolence Apium )

مقدار مصرف :

2 تا 4 گرم

طرز تهیه :

مقدار فوق را که قبال کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس بدون صاف کردن روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

 

نسخه شماره 16 :

دارو : برگ بارهنگ سرنیزه اي ( lanceolata Plantago )

مقدار مصرف :

2 تا 4 گرم

طرز تهیه :

مقدار فوق را که قبال کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید

 

نسخه شماره 17 :

دارو : ریشه صابونی ( غاسول ) ( officinalis Saponaria )

مقدار مصرف :

2 تا 4 گرم

طرز تهیه :

مقدار فوق را که قبال کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید

 

نسخه شماره 18 :

دارو : گل بابونه اصلی ( chamomilla Matricarira )

مقدار مصرف :

2 تا 4 گرم

طرز تهیه :

مقدار فوق را که قبال کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذاریدتا دمبکشد . سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید

نسخه شماره 19 :

دارو : گل زبان در قفا ( زبان پس قفا ) آب (consolida Delphinium )

مقدار مصرف:

 2 تا 4 گرم

طرز تهیه :

مقدار فوق را که قبال کوبیده شده باشد در یک لیوان جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید

zorat min - داروهاي مدر یا ادرار آور
داروهاي مدر یا ادرار آور
نسخه شماره 20 :

دارو : کاکل ذرت ( sille corn mays Zea )

مقدار مصرف :

2 تا 6 گرم

طرز تهیه :

مقدار فوق را که قبال کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 21 :

دارو : گل گیاه گندم ( قنطریون ) ( L cyamus Centaurea )

مقدار مصرف :

2 تا 4 گرم

طرز تهیه :

مقدار فوق را که قبال کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 22 :

دارو : دانه گیاه سیاه دانه (Nigela sativa )

مقدار مصرف :

2 تا 4 گرم

طرز تهیه :

مقدار فوق را که قبال کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد. سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 23 :

دارو : برگ و پوست ساقه زبان گنجشک ( excelsiot Faraxinus )

مقدار مصرف :

3 تا 6 گرم

طرز تهیه :

مقدار فوق را که قبال کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 24 :

دارو : ریشه یا میوه گیاه غلیون ( شون ) ( ebulus Sambucus )

مقدار مصرف :

1 تا 2 گرم از ریشه یا 2 تا 4 گرم از میوه

طرز تهیه :

مقدار فوق را که قبال کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان
میل کنید .

نسخه شماره 25 :

دارو : تمام گیاه گلدار آویشن شیرازي ( serpyllum Thymus )

مقدار مصرف :

2 تا 4 گرم

طرز تهیه :

مقدار فوق را که قبال کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

فیت ترین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *