داروهاي محرك معده ، مقوي معده و اشتها آور

نسخـه پیچـی گیاهـی

داروهاي محرك معده ، مقوي معده و اشتها آور

نسخه هاي مرکب

نسخه شماره 1 :

داروي محرك معده : میوه رازیانه یک قسمت زیره سیاه یک قسمت تخم گشنیز یک قسمت میوه انیسون یک قسمت زیره سبز یک قسمت

طرز تهیه و مقدار مصرف :

یک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبال کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده ظهر و شام بعد از غذا میل کنید .

نسخه شماره 2 :

داروي مقوي معده : میوه انیسون یک قسمت میوه شوید یک قسمت میوه رازیانه یک قسمت میوه زیره سیاه یک قسمت برگ نعناع خشک شده یک قسمت

طرز تهیه و مقدار مصرف :

یک قاشق غذا خوري ااز مخلوط فوق را که قبال کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده ظهر وشام بعد از غذا میل کنید .

نسخه شماره 3 :

داروي مقوي معده : افسنطین 200 گرم قنطوریون صغیر 200 گرم شبدر آبی 50 گرم ریشه ژانسیان 50 گرم

طرز تهیه و مقدار مصرف :

مقدار دو قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که از قبل کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت 30 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده صبح و شب نیم ساعت قبل از غذا میل کنید .

نسخه شماره 4 :

دارو جهت ناراحتی معده : همراه با درد نعناع 20 گرم بابونه 10 گرم بادرنجبویه 10 گرم انیسون5 گرم

طرز تهیه و مقدار مصرف :

مقدار یک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبال کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 5 :

داروي اشتها آور : برگ شبدر یا یونجه یک قسمت گیاه قنطوریون یک قسمت افسنطین یکقسمت

طرز تهیه و مقدار مصرف :

مقدار یک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبال خرد شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت 30 دققیه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده و روزي دو بار هر بار یک فنجان نیم ساعت قبل از غذا میل بکنید .

نسخه شماره 6 :

داروي ضد کمبود شیره معده : گیاه افسنطین دو قسمت دانه زیره دو قسمت گل بابونه دو قسمت برگ نعناع چهار قسمت

طرز تهیه و مقدار مصرف :

مقدار یک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبال خرد شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار هر بار یک فنجان نیم ساعت قبل از غذا میل کنید .

نسخه شماره 7 :

داروي جهت التیام زخم معده : بابونه 30 گرم زیره 10 گرم نعناع 3 گرم سنا 3 گرم

طرز تهیه و مقدار مصرف :

داروهاي فوق را که قبال کوبیده شده باشد با هم مخلوط کرده و در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزي سه مرتبه هر دفعه یک فنجاننیم ساعت بعد از غذا میل کنید .

نسخه شماره 8 :

دارو هاي ضد کمبود شیره معده : گیاه افسنطین دو قسمت دانه زیره دو قسمت گل بابونه دوقسمت برگ نعناع چهار قسمت

طرز تهیه و مقدار مصرف :

مقدار یک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبال خر شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت 30 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار هر بار یک فنجان نیم ساعت قبل از غذا میل کنید .

نسخه شماره 9 :

داروي جهت التیام زخم معده : بابونه 30 گرم زیره 10 گرم نعناع 3 گرم سنا 3 گرم

طرز تهیه و مقدار مصرف :

داروهاي فوق را کهاز قبل کوبیده شده باشد را با هم مخلوط کرده و در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت 20 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزي سه مرتبه هر دفعه یک فنجان نیم ساعت بعد از غذا میل کنید .

نسخه شماره 10 :

داروي اشتهاآور : برگ یونجه 8 قسمت بابا آدم 2قسمت درچین 1 قسمت شیرین بیان 1قسمت

طرز تهیه و مقدار مصرف :

یک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که از قبل خرد شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت 30 دققیه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي 2 بار هر دفعه یک فنجان نیم ساعت قبل از غذا میل کنید .

نسخه شماره 11 :

داروي دل درد همراه با اسهال : پوست بلوط 20 گرم نعناع 10 گرم بابونه 10 گرم

طرز تهیه و مقدار مصرف :

یک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبال خرد شده باش در یک لیوان آب جوش ریخته مدت 30 دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي 3 بار هر دفعه یک فنجان نیم ساعت قبل از غذا میل کنید.

Ginger Root Benefits min - داروهاي محرك معده ، مقوي معده و اشتها آور

نسخه هاي تک دارویی

نسخه شماره 1 :

دارو : پوست دارچین(zeylanicm Cinnamomum )

مقدارمصرف : 0/5 تا 10 گرم

طرز تهیه :

مقدار فوق را که از قبل کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان نیم ساعت قبل از غذا میل کنید .

نسخه شماره 2 :

دارو : ریشه زنجبیل ( officinalis Zingiber )

مقدار مصرف : 0/25 تا 10 گرم

طرز تهیه :

مقدار فوق را که قبال کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان نیم ساعت قبل از غذا میل کنید .

نسخه شماره 3 :

دارو : میوه دانه هل (.C Anomum or cardamomum Elletaria )

مقدار مصرف : 1 تا 2 گرم

طرز تهیه :

مقدار فوق را که قبال کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان نیم ساعت قبل از غذا میل کنید .

نسخه شماره 4 :

دارو : میوه فلفل سیاه (nigrum Piper )

مقدار مصرف : 1 تا 2 گرم

طرز تهیه :

مقدار فوقرا که از قبل کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار هر بار یک فنجان با کمی شکر یا عسل قبل از غذا میل کنید .

نسخه شماره 5 :

دارو : دانه گیاه شنبلیله (graecum – foenum Trigonella )

مقدار مصرف : 4 تا 10 گرم

طرز تهیه :

مقدار فوق را که قبال کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان قبل از غذا میل کنید .

نسخه شماره 6 :

دارو : برگ یا ریشه یا دانه سنبل ختائی ( officinalis Archangelica )

مقدار مصرف: برگ 1 تا 3 گرم – ریشه 1 تا 2 گرم

طرز تهیه :

مقدار فوق را که قبال کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان قبل از غذا میل کنید .

نسخه شماره 7 :

دارو : میوه انیسون ( anisum Pimpinella )

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهیه :

مقدار فوق را که قبال کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان قبل از غذا میل کنید .

نسخه شماره 8 :

دارو : میوه دانه رازیانه (vulgare Foeniculum )

مقدار مصرف : بزرگسالان 2 تا 4 گرم

طرز تهیه :

مقدار فوق را که قبال کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار یک فنجان قبل از غذا میل کنید .

نسخه شماره 9 :

دارو : پیاز گیاه سیر (sativum Allium )

طرز تهیه و مقدارا مصرف :

پنج عدد سیر را در 1/8 لیتر آب سرد له کرده 6 تا 8 ساعت می گذارند باقی بماند سپس روزي چند بار هر مرتبه یک قاشق غذا خوري میل کنید .

One thought on “داروهاي محرك معده ، مقوي معده و اشتها آور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *