آسیب شناسی ورزشی در رشته های ورزشی خاص

آسیب شناسی ورزشی در فوتبال

آسیب شناسی ورزشی و شایع ترین آسیبهای ورزشی در رشته فوتبال كدامند؟ 

آسیب شناسی ورزشی : هر رشته ورزشی نمای ویژه ای از آسیب شناسی ورزشی را نشان می دهد . اكثریت آسیبهای فوتبالیستها شالم آسیبهای نسج نرم ( تاندون و عضله ) و مفصلی هستند. كوفتگیها، پیچ خوردگیها( بویژه درمچ پا) و كشیدگی های عضلانی 75% كل آسیبها را شامل می شوند .

این آسیبها غالبا در اندام تحتانی رخ می دهند، كه تقریبا 60% یا بیشتر از كل آسیبهای فوتبال را شامل میشوند . مفاصلی كه اغلب اوقات درگیر می شوند زانو و مچ پا هستند .

البته ورزش فوتبال مصون از آسیبهای تنه .سر و اندام فوقانی نیست. آسیب كمر ممكن است در مقایسه با آسیب عضلانی اندام تحتانی بیشتر به دور ماندن ورزشكار از صحنه رقابتها منتهی شود آسیب صورت می تواند در اثر برخورد آرنج یا سر بازیكن حریف در نبردهای هوایی عاض شود.

ضربه مغزی در مورد آخر یك خطر محسوب می شود. برخی آسیبها باعث بروز تغییراتی در قوانین باز ی اجرای آنها توسط داور شده اند. از آن جمله استفاده از آرنجها در لیگ فوتبال انگلیسی ( فصل 1994) و تكل از پشت در جام جهانی 1994) ممنوع اعلام گردیدند.

آسیبهای فوتبال از نظر علت پدید آورنده به چند دسته تقسیم می شوند؟

آسیبهای مستقیم : از آنجا كه فوتبال یك ورزش پر برخورد است ، غالب اوقات ضربة مستقیم به فوتبالیستها اصابت می كند . مثلا در طی تكل بازیكن حریف یا در اثر تصادم با یك بازیكن دیگر. این ضربات به آسیبهای كوفتگی ( پارگی عروق خونی داخل نسوج نرم كه به تشكیل هماتوم می انجامد) یا شكستگیهای استخوان منتهی می شوند.

آسیبهای غیر مستقیم

این آسیبها از نیروهایی كه در یك ساختار عضلانی اسكلتی در طی فعالیت ایجاد می شوند، ناشی می گردند. آسیب ممكن است در عضلات تاندونها، رباطها ، مفاصل و استخوانها مشاهده شود.

این نوع از آسیب غالبا در ابتدا یا انتهای بازی و به خاطر گرم نكردن به میزان كافی ، انعطاف پذیری ضعیف یا خستگی عارض می گردد.

آسیبهای ناشی از استعمال مفرط (Overuse Injuries) :

در اثر حركات مستمر یا مكرر یا در نتیجه قرار گرفتن عضو در معرض فشارهایی زیاد پدید می آیند . این آسیبها در اثر خطاهای تمرینی شامل گرم كردن ناكافی ، برنامه های تمرینی بسیار شدید ، افزایش ناگهانی در مدت تناوب یا شدت تمرین وباز پروری ناكافی آسیب قبلی هستند.

ناهنجاری های بیومكانیكی شامل یكسان نبودن طول پاها، عدم انعطاف پذیری نسج نرم ، قرار گیری اندام در وضعیت بیومكانیكی نامناسب و سفتی مفصل میباشند . مشكلات كفش عبارت از عدم قابلیت مناسب در استهلاك نیروی وارده ، محافظت ناكافی یا سایز نامناسب آن هستند.

زمین مسابقه ممكن است مسئول بروز آسیبها باشد. به عنوان مثال درصورتی كه زمین ناصاف و یا چمن و كف پوش آن از كیفیت مناسب برخوردار نباشد، شكستگیهای تنشی( Stress fractures) ( شكستگیهای ظریف در استخوان قشری ) از فشارهای شدید ناشی می شود و ممكن است در رده آسیبهای استعمال مفرط قرار بگیرد.

این شكستگیها در استخوانهای كف پا ( متاتارس) . نازك نی ( فیبولا) و درشت نی ( تیبیا) شایعند.

آسیبهای نسج نرم در فوتبال نام ببرید:

كشش بیش از حد یك رباط به پیچ خوردگی یا رگ به رگ شدن (Sprain) و كشش مفرط یك عضله به كشیدگی عضلانی (Strain) منجر می گردند.

سه رده پیچ خوردگی رباطی و چهار رده كشیدگی عضلانی وجود دارد .

در پیچ خوردگی درجه یك تنها تعداد ی از رشته های رباط آسیب دیده اند. در پیچ خوردگی درجه یك تنها تعدادی از رشته ها ی رباط آسیب دیده اند.

در پیچ خوردگی درجه 2 بیشتر رشته ها صدمه دیده اند و رباط دچار پارگی نسبی شده است. در پیچ خوردگی درجه 3 رباط به طور كامل پاره شده و یكپارچكی مفصل از بین رفته و عمل جراحی مورد نیاز میباشد.

كشیدگیهای درجه 1 آسیبهای خفیفی هستند كه در آنها تنها تعداد كمی از رشته ها آسیب دیده اند و غلاف عضله سالم است. در كشیدگی درجه 2 غلاف عضله كماكان سالم است ولی آسیب قابل ملاحظه ای به عروق خونی وارد شده است .

در كشیدگی درجه 3 غلاف عضله به طور ناكامل پاره شده است، خونریزی وسیع است و قسمت بزرگی از عضله درگیر می باشد. كشیدگی درجه 4 پارگی كامل بطن عضله است و یك فاصله قابل لمس بین دو قسمت پاره شده وجود دارد و ترمیم جراحی ضرورت دارد . پیچ خوردگیها و كشیدگیها میتوانند مزمن یا حاد باشند .

مرده درد یا درد مبهم در فوتبال به چه دلیلی ایجاد میشود؟

اگر چه آسیب عضلانی ممكن است شام پارگی رشته های عضلانی باشد كه به جلوگیری از شركت فرد به مدت چندین روز یا هفته در تمرینات می انجامد ، ولی آسیب میكروسكپی و ظریف به عضله احتمالا باعث درد فوریی نمی گردد.

مرده درد یا درد مبهم (Soreness) ممكن است تا 72-48 ساعت پس از پایان تمرین به تعویق بیافتد.

كرامپ یا گرفتگی عضلانی چیست ؟

در كرامپ ( گرفتگی) عضلانی ، عضله دچار اسپاسم می گردد و شل نمی شود . این مورد اكثرا در حوالی انتهای بازی یا در وقت اضافه بازی مشاهده می گردد . عضلاتی كه معمولا درگیر میشوند شامل عضلات پشت ساق پا ( گاستروكنمیوس ) و چهار سر هستند . این مشكل با كشش عضله مبتلا تسكین می یابد .

این عارضه به خاطر كاهش ذخایر انرژی و وضعیت هیدراسیون نامناسب در عضله رخ می دهد.

Shin Splint به چه معناست ؟

Shin Splint یك آسیب ناشی از استعمال مفرط است و اغلب در بازیكنانی دیده می شود كه روی زمین های سخت یا با كفش های نامناسب تمرین می كنند. هر چند این واژه به صورت عمومی برای توصیف درد در قسمت قدامی ساق پا بكار می رود ، ولی اساسا مترادف قدامی استخوان درشت نی میباشد.

تفاوت بروز آسیبها در فوتبال با دو و میدانی در چیست؟

اكثر آسیبهای فوتبال به هنگام مسابقه رخ می دهند. بر عكس 4/3 آسیبهای دوندگاه به زمان تمرین آنها بر میگردد. به هنگام تمرین فوتبال به بازیكنان توصیه میشود كه از تصادم و برخورد شدید اجتناب كنند.

به علاوه بازیكنان اگر از ثابت بودن خود در تركیب تیم اطمینان داشته باشند. ممكن است از شدت تلاش خود در تمرین بكاهند. دوندگان چنین كاری را نمی كنند؟ چرا كه احساس می كنند كارآیی آنها در مسابقه در اثر اختلال برنامه تمرین كاهش می یابد .

براساس تحقیقات ، آسیبها درمسابقات حدودا سه برابر شایعتر از مشكلات زمان تمرین میباشند كه این مساله چه در مردان و چه در زنان صدق می كند.

قلم بند یا ساق بند چه كاربردی در بازیكنان فوتبال دارد ؟

لگدهای مستقیم به قسمت قدامی ساق پا در فوتبال كاملا شایعند و میتوانند به شكستگیهای استخوان درشت نی منتهی شوند. خوشبختانه استفاده از قلم بند (Shinguard) می تواند بروز این آسیبها را به نحو قابل ملاحظه ای كاهش دهد و به همین جهت استفاده از قلم بند امروزه در اغلب مسابقات الزامی است.

براساس مطالعات انجام شده قلم بند با پخش كردن نیروی وارده درسطح وسیعتر از شدت نیرو میكاهد . اگر چه این اثر قلم بند برای پیشگیری از برخی شكستگیهای در شت نی كافی است . ولی بیشتر در كاهش میزان آسیبهای نسج نرم به هنگام ضربه بیشترین تاثیر را دارد.

علیرغم حفاظتی كه توسط ساق بند حاصل می شود. نیروی حاصله از یك لگد مستقیم به درشت نی هنوز میتواند برای ایجاد شكستگی كافی باشد و در مواقعی كه بازیكن مصدوم به خاطر درد ساق پا قادر به تحمل وزن خود نیست ، باید قویا به شكستگی مشكوك شد.

قلم بند مناسب باید كل طول درشت نی و همچنین قوزك های پا را بپوشاند.

درد مزمن كشاله ران در فوتبالیستها به چه علت ایجاد می شود؟

این درد مزمن كه درمیان بازیكنان فوتبال شایع است ، بیشتر در اثر شوت زدنهای قوی و مكرر ایجاد می گردد كه عضلات شكم و فلكسورها و ادوكتورهای مفصل ران را تحت استرس مكرر قرار می دهند این درد معمولا مربوط به نقص یا ضعف عضلات جدار شكم در نزدیكی رباط مغبنی است .

ظهور علائم معمولا بی سرو صداست و به صورت درد پیشرونده در حال دویدن تظاهر می یابد، ولی معمولا حتی بعد از دوره های طولانی مدت استراحت بسرعت با شروع فعالیت عود می نماید.

درد معمولا محدود به ناحیه كشاله ران است، ولی اغلب به قسمت پایین شكم انتشار می یابد و ممكن است تعیین دقیق محل درد برای بازیكن دشوار باشد ، خم كردن و چرخاندن فعال تنه ( مثلا انجام حركت دراز و نشست ) معمولا درد تیزی بوجود می آورد .

بررسیهای تشخیصی نظیر رادیوگرافی ، اسكن استخوانی ، CT اسكن و MRI اغلب منفی هستند.

براساس مطالعات انعطاف پذیری ضعیف كمر ، ران و زانو و ضعف عضلات شكم یا نزدیك كننده ران ( ادوكتورها ) به آسیبهای كشاله ران منتهی می شوند.

برای پیشگیری از این عارضه بر گرم كردن مطلوب و حركت كششی مناسب عضلات ران و نیز بازی در زمین استاندارد و با كفش مناسب نتاكید می گردد.

برای درمان درد مزمن كشاله ران بازیكن باید مدتی را بنا به صلاحدید پزشك از رقابت دور باشد و از داروهای ضدالتهابی استفاده نماید . با این وجود در پاره ای موارد نیاز به جراحی وجود نخواهد داشت .

سیاه شدن زیرناخن پا در فوتبالیستها به چه دلیل ایجاد می گردد و در این مورد چه اقداماتی باید انجام پذیرد ؟

اغلب بازیكنان فوتبال ازخونریزی و تشكیل لخته در زیر ناخن های پا رنج میبرند این عارضه معمولا در انگشت شست و در اثر له شدگی مستقیم پا توسط پای بازیكن حریف و یا در پی توقفها و استارتهای ناگهانی كه باعث فشرده شدن شست در داخل كفش می شوند ، رخ می دهد، در بسیاری از بازیكنان به خاطر آسیب مكرر به بستر ناخن شكل ناخن ها تغییر میكند.

اگر چه این مشكل به ندرت یك مساله جدی است، ولی می تواند به قدری دردسر آخرین باشد كه بعضی ازبازیكنان حرفه ای مجبور می شوند صرفا به خاطر اجتناب از عود آن ناخن انگشت شست خود را برای همیشه بردارند.

این عارضه می تواند كاملا دردناك باشد و درمان ابتدایی آن ، رفع فشار خون تجمع یافته در زیرناخن است. در این موارد پزشك تیم می تواند با یك متة خاص كه صرفا برای این منظور ساخته شده خون زیرناخن را تخلیه كند. روش های قدیمی تر شامل داخل كردن انتهای یك سنجاق ته گرد و ایجاد یك منفذ در ناخن است.

عموما حتی در صورتی كه ناخن از بسترش جدا شده باید آن را دست نخورده باقی گذاشت . در این مواقع باید درصورت لزوم ناخن را درمحل ثابت نمود تا به هنگام رشد ناخن جدید از بستر ناخن محافظت كند.

آیا ضربات سر مكرر میتواند در دراز مدت به بروز عوارضی منجر شود؟

هر چند این مساله مورد اختلاف نظر شدید است، ولی بعضی مطالعات آتروفی مغزی و ناهنجاریهای امواج مغزی و نیز تسریع تغییرات استحاله ای ( دژنراتیو) در ستون فقرات گردنی و كمری را قید نموده اند .

در مطالعه ای كه بر روی بازیكنان قدیمی تیم ملی فوتبال نروژ انجام شد، 21% بازیكنان دارای درد یا سفتی مزمن گردن بودند و در 558% دامنة حركات گردن كاهش یافته بود. 8% از بازیكنان آثاری از شكستگیهای فشاری ترمیم شده در جمجمه را داشتند. همچنین در CT اسكن تعدادی از آنها آتروفی مغزی گزارش گردید.

مهمترین اقدام حفاظتی را اجتناب از اسیبهای حاد و مزمن سر و گردن ناشی از توپ آموزش تكنیكهای صحیح سر زدن است . بدین صورت كه سر به جای آنكه بطور غیرمستقیم ضربه را با كنار یا فرق سر جذب كند، با پیشانی و به طور مستقیم درمقابل انرژی توپ به آن ضربه بزند.

استفاده از توپهای كوچكتر برای بازیكنان كم سن و سال نیز می تواند به طور محسوسی خطرات ناشی ازهد زدن را كاهش دهد.

آسیب شناسی ورزشی در كشتی

آیا تفاوتی در میزان بروز شدت آسیب های زانو دركشتی گیران با سایر ورزشكاران وجود دارد؟

میزان بروز آسیب های زانو در كشتی گیران بالا است ( تقریبا مثل فوتبال ) ، اما شدت آن كمتر است، احتمالا به دلیل حركات پیچشی و خم شدن بیش از حد زانوها ، آسیب منیسك ( خصوصا قسمت خارجی آن) در این ورزش از همه رشته های دیگر شایعتر است .

شایعتر ین محل آسیب در كشتی گیران كجاست و اصولا مكانیسم آسیب در ورزش كشتی شامل چه مواردی است؟
زانوها بیشترین احتمال آسیب را دارند. اگر چه صدمات شانه ، سر و گردن هم به طور معمول مشاهده می شوند .

در كل تماس مستقیم با حریف یا تشك كشتی ، ضربات مستقیم به سر و صورت تحت فشار قرار گرفتن یا كشیده شدن گردن و شانه ، برخورد زانو در هنگام زیر گیری یا افتادن روی تشك ازجمله علل آسیب در ورزش كشتی می باشند.

منظور از زمان آسیب یا Injury time چیست؟

در جریان مسابقه به هر كشتی گیر صدمه دیده حداكثر 2 دقیقه وقت درمان داده می شود تا به رقابت بازگردد( و گرنه نتیجه به سود حریف اعلام خواهد شد، مگر اینكه آسیب در اثر مانور غیر قانونی حریف باشد).

این زمان حالات خونریزی دهنده را شامل نمی شود ( مثلا برایخونریزی از بینی) ، ولی میزان وقتهایی كه برای مقابله و درمان خونریزی گرفته خواهد شد بر عهده داری مسابقه است. اگر خونریزی بیش از 5 دقیقه طول بكشد. داور می تواند بازی را خاتمه یافته اعلام كند. پس تصمیم سریع و صحیح در مرود توانایی ادامه كشتی توسط كشتی گیر برعهده پزشك تیم است .

از سال 1992 به بعد تصویب شد كه استفاده از داروهای بی خطر در طی این زمان مجاز باشد: البته گلوكز خوراكی و یا مواد استنشاقی برای آسمی ها هم از جمله استثناء ها هستند. داروهای غیر مجاز ، در این شرایط غیر مجازند و استفاده از هر گونه دارویی در جهت كاستن از شدت درد( مثلا بی حس كنده های موضعی ممنوع است.
در مورد نحوة برخورد با پارگی ها و یا بریدگی های در حین مسابقه شرح دهید.

پس ازپاك كردن خون ،برای جلوگیری از خونریزی بیشتر به روی ناحیه فشار وارد می كنند. سپس می توان روی زخم را با چسب های بیشتر به روی ناحیه فشار وارد می كنند سپس می توان روی زخم را با چسب های استریل پوشانید. كشتی گیر می تواند سریعا به مسابقه بازگردد. چون احتمال كنده شدن چسب های استریل پوشانید .

كشتی گیری میتواند سریعا به مسابقه بازگردد . چون احتمال كنده شدن چسب و خونریزی مجدد وجود دارد ، بهتراست ، مقداری از زمان مجاز آسیب را ذخیره كند تا برای دفعات احتمال بعدی مورد استفاده قرار گیرد.

چگونه باید خونریزی از بینی را متوقف كرد؟

اگر خونریزی شدید و غیر قابل كنرتل باشد ، داور حق دارد بازی را متوقف كند برای مقابل با این معضل. كستی گیر را خوانده ( در هر وضعیتی كه راحت تر است ) و از او میخواهند كه با فین كردن خون و لخته های موجود را در دستمالی تخلیه كند. میتوان پس از این كار ، دستمال را روی پره های بینی فشار داد تا مواد باقیمانده تخلیه شود.

حال با استفاده از پنبه و یا كتان یك تكه و كافی سوراخ بینی را مسدود یا به اصطلاح تامپون می كنند. در بعضی موارد تامپون را به پماد یا ماده ای روغنی هم آغشته می كنند. اما استفاده از مواد نقض كننده عروقی ممنوع است.

اصلاح گوش گل كلمی به چه معناست ؟ چگونه نمی توان از ایجاد آن جلوگیری كرد؟

ضربات و تروماهای مكرر به گوش سبب جدا شدن غضروف از بافت دور آن شده و در فاصله پدید آمده خون و سرم تجمع پیدا می كند. درصورت باقی ماندن این وضعیت ، هماتوم بوجود آمده ودر جریان خون غضروف اختلال ایجاد كرده و سبب غضروف سازی جدید در این ناحیه شده كه خود سبب بد شكل شدن گوش می شود.

شاید مناسب ترین درمان ، تخلیه از راه ایجاد برشی كوچك باشد و پس از آن از مواد فشارنده ای استفاده می كنند تا این فضای بوجود آمده را مسدود نماید . استفاده از محافظهای سر در جلوگیری از ضربه های مكرر به گوش نقش موثری خواهند داشت .
آیا در كشتی خطر انتقال عفونت از فردی به دیگر وجود دارد ؟

چگونه می توان از احتمال آن كاست؟

اصولا احتمال انتقال عفونت از كشتی گیری به كشتی گیردیگر اندك است ولی غیر مكن نیست ، تماس مكرر بدنی در كشتی گیران سبب انتقال آسان عفونت ها به خصوص انواع پوستی آنها می شود. برای كاستن از احتمال خطر ، رعایت دقیق بهداشت فردی لازم است در صورت مشاهده هر گونه خونریزی باید آنرا سریعا متوقف كرد و علائم را پاك نمود.

تشك كشتی باید با مادة ضد عفونی كننده شسته شود. لباسهایی كه روزانه پوشیده می شوند باید تمیز بوده و پس از تمرین یا مسابقه بلافاصله شسته شوند كشتی گیران باید قبل و بعد از هر مسابقه دوش گرفته وبا صابون خود را بشویند. اگر كشتی گیر از لحاظ عفونی علامت دار باشد، تا رفع آن مجاز به انجام مسابقه یا تمرین نخوهد بود.

در مورد عفونت ویروس هرپس ( تب خال) در كشتی گیران توضیح دهید راه درمان و پیشگیری از آن چیست؟

واژمه Herpes gladiatorum به معنی یك عفونت پوستی ویروسی شایع در كشتی گیران است كه در اثر تماس نزدیك بدنی بین فرد آلوده با فرد سالم ایجاد می شود . در صورت ابتلا ، طبیعی عموم كننده دارد.

جداسازی فرد مبتلا از سایر كشتی گیران تا رفع علائم اجباری بوده و معاینة دقیق و منظم برای ارزیابی سیر ضایعات لازم است داوران هم باید با نوع ضایعات آشنا شوند و در حین وزن كشی از انجام مسابقه افراد مبتلا جلوگیری شود.

برای درمان با تجویز پزشك و برای دوره های 10 روزه از داروهای ضد ویروس استفاده می شود . درصورت عود با صلاحدید پزشك می توان برای مدت طولانی تری هم از دارو استفاده كرد.

توجه زیاد به كاستن وزن در كشتی گیران سبب بروز اختلالات جسمی وروانی در آنان می شود.

راه صحیح كاهش وزن چیست ؟

گر كاستن وزن به میان 5 تا 8% چربی بدون و به صورت تدریچی و با حفظ تغذیه و هیدراتاسیون كافی انجام پذیرد. اصلامضر نخواهد بود. عمده اشكال متوجه روش های غلط وسریع كاهش وزن است كه حتی می توانند در برخی موارد مخل حیات باشند.

از جمله این موارد استفاده نادرست ازسوناء كاهشمیان آب بدن ( با استفاده از داروهای اداره آور یا مسهل و یا وادار ساختن به استفراغ ) و از همه شایعتر دهیراتاسیون می باشند .

شاید بتواند گفت وزن گشی در فاصله یكساعت مانده به مسابقه هم مانع دهید ره شدن كشتی گیر می شودو هم از خوردن مایعات بیش از حد در این فاصله كوتاه جلوگیری خواهد كرد.

چگونه دهیدراتاسیون روی یك كشتی گیر اثر خواهد گذاشت؟

بسیاری از كشتی گیرا در فاصله 24 تا 48 ساعت به مسابقه مانده حدود 5 تا 10% آب بدن خود را از دست می دهند پزشكان ، مردم عادی را با این شدت دهیداتاسیون بستری میكنند به صورت حاد، دهیدراتاسیون خصوصا از جهت قدرت و سرعت سیبب افت عملكرد ورزشكار می شود.

با مختل شدن سیستم تنظیم حرارت بدن ، گرفتگی های عضلانی خستگی و یا شوك گرمایی رخ خواهد داد. اختلالات الكترولیتی پدید آمده روی عمل قلب اثر سوء خواهند گذاشت، در درازمدت هم آسیب های كلیوی ، تاخیر رشد و اختلالات یادیگری ازجمله عوارض دهیدراتاسیون هستند.

آسیب شناسی ورزشی در دو و میدانی

كدام دست از ورزشكاران دررشته دو و میدانی بیشتر در معرض آسیب قرار دارند؟

دوندگان دو های سرعت و نیز آنان كه مسافات طولانی را می دوند ، بیشتر از سایرین دچار آسیبب می شوند بیشتر آسیبهای در جریان ترمین و درصد كمی از آسیبها مربوط به زمان مسابقه است .

شایعترین محل آسیب ورزشكاران بیش از نقاط دیگر دچار آسب می شود استفاده مفرط از عضو مربوط علت اصلی ایجاد آسیبب است. در این موارد ،بافت طبیعی در معرض استرس های مكرر قرار می گیرد . این تروماهای جزیی ولی مكرر سبب آسیب بافتی شده و با فعال شدن روند التهابی و آزاد گردیدن اسید آراشید نیك منجر به ایجاد پروستاگلادین می شود پروستاگلادین ها واسطة پاسخ التهابی بوده و سبب درد و اختلال عمل عضو می شوند

عوامل خطر زا و علت ایجاد آسیب های ناشی از استعمال مفرط عضو

براساس مطالعات اپیدمیولوژیك مهم ترین عامل سابقه آسیب قبلی ونداشتن تجربه دویدن است اختلالات قاعدگی در بانوان كه مجر به كاهش دانسیتة استخوانی می شوند، در ایجاد شكستگی های تنشی دخالت دارند.

طبیعی نبودن محور قرار گیری عضو نیز به عنوان عامل ایجاد كننده صدمه مطرح شده است . كفش نامناسب هم در ایجاد آسیب دخیل است.

كشیدگی های عضلانی ، التههاب تاندونی ، شكستگیهای تنشی و سندرم كمپارتمان از جمله آسیبب هایی هستند كه در اثر استفاده بیش از حد عضو ایجاد می شوند . از جمله علل ایجاد این گونه آسیب ها میتوان به افزایش ناگهانی در شدت یا میزان تمرین اشاره كرد.

نحوه درمان آسیبهای ناشی از استعمال مفرط عضو به چه صورت است؟

استراحت نسبی ، استفاده از یخ ، انجام كشش و تمرینهای مقاومتی با شدت پیشرونده اساس درمان را تشكیل می دهند . كاهش میزان فعالیت و نیز استفاده از داروهای ضد التهابی و فیزیوتراپی ( مثلا با اولتراسوند) ، بسته به شدت آسیب توصیه می شود.

منظور از درد زانوی دوندگان (Runner’s Knee) چیست؟ درمان این عارضه چگونه انجام می شود؟
اصطلاح علمی آن سندرم كشككی – رانی ( Patello -Femural Syn.‌) است كه شایعترین آسیب های آنان را دربر میگیرد. به نظر می رسد درد از پایانه های عصبی در استخوان زیر غضروف كشكك و یا التهاب سینوویوم منشا می گیرد.

علامت اصلی ، درد مبهم در زیر كشككك زانو است كه به صورت تدریجی شروع شده و در بالا و پایین رفتن از پله ها و یا دویدن در سرازیری تشدید میشود . مصدوم پس از یك دوره طولانی مدت نشستن ، تدر حین صاف كردن زانو احساس سفتی و ناراحتی می كند.

هدف اصلی در ردرمان ، تصیحیح اختلالات محوری استخوانهای اندام تحتانی ، افزایش انعطاف پذیری عضلات ها مسترینگ و تمرینات كششی تبرای عناصر سطح خارجی ران می باشد.

منظور از زانوی ورزشكاران شركت كننده درمسابقات پرش( Jumper’s Knee) چیست ؟

این آسیب شایع با درد در قسمت تحتتانی كشكك و در محل اتصال به تاندون ایجاد میشود. اصطلاح پزشكی آن التهاب تاندون زیر كشككی است. درمان ، مشابه سایر آسیب های ناشی از استعمال مفرط عضو بوده، ولی روی تقویت عضله چهار سر رانی تاكید بیشتری میشود.

شایعترین محل شكستگی تنشی در دوندگان كجاست ؟

در كل ، استخوان تیبیا ( درشت نی ) در بیش از 30% موارد در دوندگان درگیر می شود. لته محل صدمه وابسته به نوع رشته ورزشی فرق می كند، مثلا در دوندگان مسافت طولانی تیبیا شایعترین محل است، در حالی كه در دوندگان دو های سرعت و دوهاای با مانع ، شكستگی تنشی در استخوانهای متاتارس شایعتر می باشد.

شایعترین آسیب پا در دوندگان را نام برده و راه درمان آن را شرح دهید.

التهاب فاشیای كف پایی شایعترین نوع آسیب در این قسمت از اندام تحتانی است در این حالت ، درد تدریجی در قوس كفل پایی آغاز می شود. بیمار هر روز صبح و بلافاصله پس از برخاستن از خواب و برداشتن چند قدم درد بسیار شدیدی را احساس میكند. كلا وجود این فاشیا برای حفظ قوس طولی كف پا لازم است . استرس های مكرری كه به این فاشیا و در حین دویدن وارد می شود. موجب التهاب ، اسیب بافت و درد خواهد شد.

برای درمان ، علاوه بر مواردی كه در تمام آسیب های ناشی از استفاده مفرط عضو به كار گرفته می شود، ماساژ و كشش بسیار موثر است . در حین خواب می توان از آتل خلفی استفاده كرد كه مانع جمع شدن فاشیای كف پایی میشود . درصورت عدم پاسخ دبه درمان ، تزریق استروئید و یا جراحی بنابر صلا حدید پزشك انجام خواهد شد.

منظور از كم خونی دوندگان چیست؟

این كم خونی ، یك كم خونی واقعی نیست ، بلكه كاذب و به اصطلاح رقتی است و به علت افزایش حجم پلاسما دراثر ورزش دراز مدت ایجاد میشود. تدر ایجاد آن سیستم رنین – آنژیوتانسین دخالت دارد. میزان هموگلوبین در مردان به كمتر از 13 و در زنان به زیر 5/11 نمی رسد . درمان خاصی هم لازم ندارد .

شایعترین آسیب در رشته های پرتابی را نام ببرید.

شایعترین محل آسیب در اندام فوقانی است كه از جمله می توان به التهاب اپی كوندیل میانی و نیز ناپایداری مفصل شانه اشاره كرد.

آسیب شناسی ورزشی در والیبال

شایعترین آسیب مزمن در والیبالیست ها را نام ببرید ، آیا آسیب های شایع دیگری هم وجود دارند؟

التهاب تاندون كشككی شایعترین آسیب مزمن است كه به صورت درد و التهاب در قطب تحتانی كشكك در محل اتصال تاندون كشكك نمود پیدا می كند.

كندرومالاسی كشكك( نرم شدن غضروف آن و مستعد شدن به سائیدگی و آسیب مفصل ) ، بیماری Osgood-Schlatter ( كنده شدن یا التهاب قسمتی از توبروزیتة استخوان تیبیا در اثر كشیده شدن های مكرر توسط عضله چهار سر رانی كه به این ناحیه اتصالدارد ) و نیز سندرم درد كشككی – رانی هم از سایر آسیب های شایع هستند.
از دیگر صدمات شایع اندام تحتانی تعدادی را نام ببرید.

پیچ خوردگی حاد مفصل مچ پا ، شكستگی های تنشی در استخوان تیبیا یا استخوانها ی متاتارس ، التهاب تاندون آشیلب، التهاب فاشیای كف پایی، سندروم تونل تارسال ( مدرگیری عصب تیبیال خلفی در ناحیه پا كه با علائم درد و بی حسی كف پا تظاره می كند) و التهاب بورس خلف استخوان پاشنه از جمله این صدمات هستندا

شایعترین محل شكستگی تنشی در والیبال كجاست ؟ درمان آن چیست ؟

شكستگی تنه استخوانهای متاتارس خصوصا در انگشتان سوم و چهارم برای درمان ، عضو آسیب دیده گچ گرفته می شود پس از بهبود ، تمرین با وزنه در حد تحمل مصدوم و تا جایی كه درد ایجاد نشود، آغاز خواهد شد. در طی روند درمان و برای به حداقل رسانیدن خطر آتروفی ، تمرینات مقاومتی در محدوده حرکت انجام خواهد پذیرفت .

شایعترین نوع آسیب در ناحیه قفسه سینه یک ولیبالیست چیست ؟

پیچ خوردگی مفصل Facet‌( قسمتی از اتصالات بین مهره ای ) در ناحیه قفسه صدری شایعترین آسیب در این ناحیه است ، از آنجایی كه این ورزشكاران حركت جانبی سریعی انجام میدهند ، چرخش تنه و اندام فوقانی ، مفاصل یاد شده را در معرض نیروهای جابجا كننده قرار میدهد.
درد عضلانی ، اسپاسم و محدودیت حركت در تعاقب این آسیب ایجاد خواهد شد.

آیا دفاع روی تور می تواند سبب ایجاد صدمه شود؟

شكستگی استخوانهای كف دست ، انگشتان و ایجاد انگشت Mallet‌( در این عارضه بر اثر ضربه مستقیم توپ و خم شدن ناگهانی بند آخر انگشت ، تاندون راست كننده از محل اتصال آن به قاعدة بند آخر پاری می شود و در نتیجه بند آخر انگشت به شكل خمیده در می آید كه به طور ارادی صاف نخواهد شد ). از جمله دفاع روی ترو رخ می دهند.

در جریان مسابقه ، هر بازیكن والیبال چه میزان مایع احتیاج دارد ؟

گاهی در طی یك مسابقه طولانی مدت ، بازیكنان بین 5/1 تا 3 كیلوگرم وزن از دست می دهند كه بیشاز مقدار مایعی است كه ورزشكار توانایی جبران آن را دارد پس لازم است علاوه بر نوشیدن آب پیش از شروع مسابقه ، در طی مسابقه و هر 15 دقیقه یكبار حدود 150 تا 300 سیسی آب بنوشیند . آب بهترین مایع برای جایگزین كردن حجم مایع از دست رفته است و به سرعت جذب میشود.

آیا آسیبی هست كه منحصر به والیبالیست ها باشد؟

آتروفی یا تحلیل عضلانی در عضله اینفرا اسپیناتوس ناشی از آسیب عصب سوپرالسكاپوالار به طرز چشمگیری در والیبالیست ها دیده شده است . بیمار در تبالای كتف احساس درد تخواهد كرد.اگر استراحت و درمان محافظه كارانه مؤثرنباشد برداشتن فشار از روی عصب با كمك جراحی موفقیت آمیز خواهد بود.

آسیب شناسی ورزشی در بسكتبال

در این رشته كدام قسمت های بدن بیشتر دچار آسیب می شوند؟

در كل ، مچ پا و زانو بیشترین احتمال آسیب دیدگی را دارا یم باشند . به ترتیب قسمت های زیر هم مستعد صدمه هستند: دست مچج ساعد سر صورت ، گردن ، پشت ، لگن ، زانو ، شانه و آرنج ، آسیب زانو و 50% كل صدمات ناشی از ورزش بسكتبال را شامل می شود .

طبیعت این رشته كه براساس دویدن ، حركات جانبی ، پرش ، تغییر مسیر های ناگهانی و تغییر سرعت دویدن است ، سبب مستعد شدن رباطها و استخوانها به اسیب می شود.

بهترین زمان برگشت به مسابقه پس از پیچ خوردگی مچ پا چه زمانی است ؟

این فاصله زماتی وابسته به شدت آسیبب و سرعت برخورد و انجام مراقبت مناسب از آن است عواملی كه بیشتر از همه تعیین كنندة توانایی برگشت به مسابقه هستند باید تتضمین كننده حركات بدون درد تدر تمام جهتات مفصل ، عملكرد قدرتی كافی ، بازگشت حس درك موقعیت مفصل و فقدان درد باشند انجام حركات طبیعی مفصل وابستگی تام به شروع زو درس حركات فاقد درد تو تمرین های كششی دارد تا احتمال ایجاد محدودیت حركتی در اثر عدم استفاده از مفصل را از بین ببرد ، عملكرد قدرتی كافی با توانایی انجام فعالیتهای حركت مختلف ( مثل حركات جانبی ، دویدن و …) تعریف میشود.

تاگر ورزشكار صدمه دیده علیرغم درد به مسابقه ادامه دهد ، احتمالا و خیم تر شدن صدمه و اضافه شدنه آسیب های دیگر را بالا تیم برد ، اگر چه تا حدد 6 هفته ، وجود تورم و ناراحتی در مفصل انتظار می رود كه با كمك استفاده از یخ ، فشار و بالا نگهداشتن عضو رفع خواهد تشد.

چگونه می توان احتمال بروز پیچ خوردگی در مچ پا ویا عود آن ار كاهش داد؟

هم عوامل درونی و هم بیرونی در این قضیه دخالت دارند :

 1.  عوامل درونی : آمادگی های پیش از فصل كه به تقویت و كشش عضلات قسمت پایین پا بپردازند و سبب ثبات مفصل مچ پا گردن مسلم ناست كه تصحیح صدمات قبلی هم اهمیت بسزایی دارند كه در این راه از برتامه های بازتوانی استفاده می شود.
 2.  عوامل خارجی : استفاده از وسایل كمك ارتوپدبی در جهت تثبیت و حمایت تثبیت و حمایت مفصل را شامل می شود. یك عامل مه مرد پیشگیری از اسیب مچ پا، توجه به تمرین در زمین مسطح و خشك میباشد.

مایا جهیدن و پرش ها مكرر در بسكتبال لیستها قادر به صدمه رساندن به آنها است ؟ در این صورت عوامل دخیل و مكانیسم ایجاد آن را توضیح دهید.
بله، اصطلاح Jumper’s Knee به همین معناست و در حقیقت آسیب ناشی از استفاده مكرر و بیش از حد زانو است كه با به كارگیری مكانیسم راست كنندة زانو، سبب درگیری بافت نرم زانو هم می شود.

این آسیب اصولا تاندون كشكك را در گیر می كند، كه محل درگیری یا در قطب تحتانی آن و یا در محل اتصال به تكمه استخوان درشت نی میباشد ، ترومای جزیی و مكرر كه در اثر جهیدن های مكرر به فیبرهای تاندنی وارد یمشود، آغاز گر واكنشی التهابی است كه سبب درد و حساسیت می گردد.

از عوامل دخیل درایجاد آن می توان به ضعف عضله Vastus medialis obliqus در مقایسه با Vaastus Lasteralis ، كاهش قابلیت انعطاف عضله هامسترینگ ، ضعف عضلات خم كنندة مچ پا به عقب (Dorsiflexors) و انحراف زانوها به طرف خارج اشاره كرد .
شایعترین آسیب های چشمی در بستكتبالیست ها و راه درمان آنها را شرح دهید.

مپارگی های قرینه یا ملتحمه ، خونمردگی در پلك یا كرة چشم ، پارگی پلك و یا خونریزی زیرملتحمه به وطر شایعی در این ورزشكاران رخ می دهند باید انتظار این آسیب ها را داشت ، سریعا آنها را تشخیص داد و در صورت وخامت صدمه به پزشك متخصص چشم معرفی كرد.

منظور از شكستگی jones‌چیست ؟

با توجه به حركت جانبی و پر قدرت مكرر ، جهیدن ها و سایر انواع حركات ناگهانی ، تاحتمال ایجاد این شكستگی تنشی بالا می رود . نیروی زیادی كه در اثر حركات بالا به قاعدة پنجمین استخوان متاتارس وارد میشود. عامل آن است این شكستگی اغلب ورزشكار را ناتوان می كند و بر قرار اتصال مجدد بین تكه های شكستگی
گاهی نیازمند جراحی و یا جا انداختن است. درمان آن از وظایف یك ارتوپد می باشد.

شایعترین آسیب انگشتان در بستگتبالیست ها چیست؟

شایعترین محل آسیب ، در مفصل اول بین انگشتی (PIP) است كه می توان به صورت شكستگی یا در رفتگی باشد. به نظر می رسد این آسیب درانگشتان 2 تا 5 شایعتر باشد، انگشت Mallet یا كندگی تاندون عضله راست كننده انگشت در محل اتصال آن به بند آخر هم آسیب شایع دیگر است . برای معالجه این آسیب ، گچ گیری به مدت 3 تا 5 هفته توصیه می شود.

آسیب شناسی ورزشی در شنا

آیا میدانید شایع تترین اسب ورزش شنا چیست ؟

آسیب های شنا اغلب از نوع آسیب های مزمن می باشند و مكانیسم ایجاد آنها ربه علت استفاده بیش از حد عضو و حركات تكرار می باشد . شایعترین نو آسیب در شناگران حرفه ای ، درد تشانه به علت حركات چرخشی مكرر است كه در سه شنای كرال سنینه كرال پشت و پروانه وجو داشته و در هنگام شروع ومرحله كشش دست نمود بیشتری دارد . استفاده از كفی های دست و تخته كمكی شنا در تمرینات باعث افزایش این درد می شود.

علت درد شانه در شناگران چیست ؟

این اسیب در اثر استفاده بیش از حد و برخورد های مكرر تاندون های عضلات چرخاننده شانه ( روتاتوركاف) و سر دراز عضله دو سربازویی با زایده آكرومیون و رباط كور اكوآكرومیال میباشد. شانه یك شناگر به طور متوسط هر روزه هزاران بار دریك محركت دورانی به انجام حركات ابدوكسیون .

فلكسیون رو به جلو و چرخش داخلی می پردازد ( فرود دست در آب و شروع عمل كشش) . با انجام عمل فوق سر استخوان بازو و در مقابل رباط كوراكوآكرومیال و زایده آكرومیون قرار میگیرد و موجب تحت فشار قرار گرفتن تا ندون های عضلات فوق خاری (Supraspinatus) و سر دراز عضله دو سر بازویی می شود كه این فرآیند منجر به التهاب ، تورم و درد در ناحیه میگردد.

جهت پیشگریری از درد شانه در شناگران چه اقداماتی انجام می شود؟

گرم كردن و حركات كششی قبل از تمرین ترمینات قدرتی درجهت متعادل كردن قدرت عضلانی ، عضلات جلویی سینه و پشتی ، اجتناب از تمرین بی شاز حد و تصحیح تكنیك شناگر از جمله اقدامات لازم جهت پیشگیری از درد شانه میباشد.

برای درمان درد شانه شناگرچه اقداماتی لازم است ؟

درمان بستگی به شدت آسیب دیدگی دارد و بسته به آن باید از عوامل ذیل بهره جست : استفاده از یخ بعد از تمرین برای كاهش التهاب و تجویز داروهای ضد درد و ضد التهاب مثل آسپرین وبرو فن ودر موارد تشدیدتر معرفی ه فیزیوتراپیست . همچنین باید به شناگر توصیه كرد كه در هنگام شنا كرال سینه و پشت ، بدن خود را بیشتر بچرخاند تا آرنج ها كمتر از آب بیرون بیایند و در نتیجه فشار كمتری بر روی تاندون های درگیر وارد شود.

مكانیسم درد زانو در شناگران رشته قورباغه چه میباشد؟

درشنای قورباغه زماین كه مفصل ران در وضضعیت چسبیده به هم (adduction) و چرخیده به داخل internal rotation ) میباشد. حركت زانو در یك حالت چرخش به خارج ، ناگان از حالت بسته به حالت باز تغییر وضعیت می دهد و این حركت زمانی كه با چجرخش به خراج و باز شدن كامل هر دو پا توام یم گردد .

كشش قابل توجهی بر سطوح داخلی زانو و كشكك وارد می كند. این مشكل نه تنها در شناگران مبتدی به علت تكنیك ضعیفشان ، بلكه در شناگران حرفه ای نیز به خاطر شدت ضربه شلاقی و تعداد ضربات زیاد در طی تمرینات دیده می شد.

جهت پیشگیری از درد زانو در شناگر چه اقداماتی لازم است؟

اصول پیشگیری شامل بهبود و اصلاح تكنیك پای قورباغه ، اصلاح هر گونه ضعف و عدم تعادل عضلانی در نواحی زانو و ران و اجرای برنامه های كششی ثابت و نرم برای عضلات اندامهای تحتانی ، به نحوی كه رباطهای داخلی زانو تحت كشش قرار گیرند، می باشد.

جهت درمان درد زانو باید چه اقداماتی انجام گیرد ؟

برای درمان از اصل PRICES‌كمك می گیریم ( مبرای توضیح بیشتر به مبحث اقدامات اولیه درمانی مراجعه شود) پس از آسیب باید زانوی دردناك را تحت مداوای با یخ قرار دهیم ، همچنین استفاده از آسپیرین و سایر داروهای ضد التهاب و روشهای فیزیوتراپی نظیر اولتراسوند نیزباید مد نظر قرار گیرند . دربعضی مواقع جلوگیری از زدن پای قورباغه از دیگر اصول درمان میباشد.

علت كمر درد در برخی شناگران چیست ؟

متاسفانه كمر درد به طور فزاینده ای در شناگران شیوع پیدا كرده است . این شیوع، بیشتر در افرادی كه شنا قورباغه انجام می دهند و به علت لوردوز ( افزایش قوس كمر ) ناشی از حركت كششی با آرنج بسته و افزایش ابدوكسیون بزو یم باشد كه در طی این حركت به علت بالا بودن آرنج ها و همچنین قسمت سر وسینه نسبت به نایحه كمری ، فشاری در نواحی انتهایی مهره های كمری ایجاد می شود كه درصورت تكرار و عدم پیشگیری منجربه شگستگی های تنشی (Stress fracture) می شود .

این هیپراكستانسیون مكرر درشنای پروانه نیز رخ می دهد كه در صورت عدم پیشگیری منجر به اسپوند لولیستزیس ( جابجایی مهر ه های كمری) میشود . برای پیشگیری باید اجرای صیحح تكنیك ، كشش عضلات پشتی و شكمی و تمرینات قدرتی عضلات اطراف لگن و اندام تحتانی به شناگر آموزش داده شود.

آیا اسكمولیوز ( خیمدگی جانبی ستون مهر ها ) در شناگران بیشتر از افراد عادی دیده می شود؟

بل، تاین مشكل حدودا در 7% شناگران گزارش شده است . این امر ناشی از عدم تعادل عضلانی بین عضلات قدامی و خلفی شناگر م، چرخش های مكرر بدن درطی شنا و غالب بودن یك دست ودر شناگر می باشد كه ممكن است به مرور زمان باعث انحراف ستون مهره ها از حالت طبیعی گردد.

منظور از گوش شناگر چیست ؟

گوش شناگر یا التهاب كانال گوش خارجی ناشی از عفونت باكتریال یا قارجچی میباشد. كه غالبا بر اثر سهل انگاری شناگر در خشك كردن این مجرا ایجاد می شود شناگران معمولا با درد و خارش گوش با یا بدون ترشح مراجعه تمی كند. فشار موضعی بر اطراف مجرای گوش خارجی یا كشیدن لاله گوش باعث درد می شود.

علاوه بر این بیماری رطوبت بیش ا ز حد مجرای گوش می باشد كه باعث كاهش سرو من موجود در مجرا و افزایش PH به سمت قلیایی میشود. كه این امر موجب تضعیف عوامل حفاظتی در مقابل عوامل با كتریال و قارچی می شود.

برای پیشگیری، بهترین راه خشك كردن مجرا پس از شنابه وسیله تكان دادن سر یا استفاده ازمو خشك كن می باشد . بهتر است از گوش پاك كن استفاده ننشود . برای درمان باید از قطر ه های گوش حاوی آنتی بیوتیك و دارای PH‌پایین ، با یا بدون هیدروكورتیزون استفاده كرد.

آسیب شناسی ورزشی در ورزش های رزمی

چگونه می توان از میزان بروز آسیب در ورزش های رزمی كاست ؟

استفاده از پوشش های محافظتی نقش موثری در كاهش میزان بروز صدمات ایفا میكند. این پوشش ها برای ساعد ، دست ها ، قفسه سینه ،
گونه ها و پا در دسترس هستند. حتی محافظ دهانی برای حفاظت از دندانها و پوششی برای محافظت از دندانها و پوششی برای محافظت از بیضه ها نیز وجود دارد.

در این ورزش ها چه نوع آسیبهایی بیشتر مشاهده میشوند؟

به طور كلی آسیب های دست و صورت نه و اندامهها را می توان نام برد. در تمامی مطالعات انجام شده ، شایعترین آسیب ها به صورت خونمردگی ، پیچ خوردگی و كشیدگی بوده اند.

آسیب های ارتو پدیك ناشی از ضربه های مستقیم ، تكرار زیاد حركات و مانورهای بالستیك و چرخشی می باشند. موارد شدید آسیب مثل پارگی احشاء ، فلج و ضرببه مغزی هم مشاهده شده اند.
شایعترین آسیب های ناحیه سرو گردن را شرح دهید .

پارگی ها ، خونریزی از بینی ، هماتوم دور چشم از جمله این موارد هستند. خراشیدگی قرنیه در اثر برخورد ناخن انگشتان رخ می دهد. ضربه به مغز در اثر ضربات بلند و یا چرخشی ایجاد می شود. اگر ورزشكار ناك اوت شد . باید تشخیص آسیب ستون فقرات گردنی را مد نظر داشت .

آیا استفاده از وسیله محافظتی سر تضمین كننده جلوگیری از آسب ها ی فوق است ؟

این پوشش ها جلوی بسیاری از صدمات به بافت نرم صورت ( یعنی پارگی ،بریدگی و آسیب به بافت نرم گوش و جمجمه ) را میگیرند. اما متاسفانه بر ععكس عقیده بسیاری از افراد ، برای جلوگیری از آسیب های مغزی مناسب نیستند.

اثر ضربات وارد شده به مغز چیست؟

بعضی شواهد نشان می دهند كه آسیب های مكرر مغزی ، چه با بیهوشی و چه بدون آن ، سبب نوع خاصی از صدمات مغزی شده و سبب كاهش توانایی انجام فعالیت فرد می شود. اگر چه یك ضربه میتواند شدیدتر از دیگری باشد.

اما هیچ ضربه ای جزیی و ناچیز تلقی نمی شود و در حقیقت اثر هر ضربه ای بر روی اثر ضربات قبلی اضافه خواهد شد.

ضربات بسته به سر سبب اعمال فشار های پاره كننده ای برفیبرهای عصبی و نورونها می شود كه در ضربات جانبی بسیار خطر ناك تر است .

چون جانه به عنوان اهرم عمل می كند، ضربه به این ناحیه حداكثر نیرو را ایجاد خواهد كرد. پارگی عروق خونی درمغز سبب ایجاد خونریزی مغزی (Intracerebral hematoma) و یا بین مغز و پرده های پوشاننده آن(Subdural hematoma) خواهد شد.

استفاده از وسایل محافظتی دست و پا سبب كاهش شدت ضربه به مغز خواهد شد، اما احتمال پارگی فیبر های عصبی را افزایش خواهد داد.

چه نوع آسیب هایی در اندامها رخ می دهند؟

این آسیب ها متعدد هستند. پیچ خوردگی ، كشیدگی ، شكستگی ، تدر رفتگی و پاره شدن تاندون ها از جمله این صدمات می باشند . شایعترین آسیب ، ایجاد هماتوم در ساعد، ران ، پشت ساق و پا است.

آیا ورزش های رزمی مثل كاراته و تكواندو سبب استنوآرتریت در استخوانهای دست می شوند؟

درمطالعه ای كه در انگلستان انجام شده ، مدرگی به نفع شروع زودرس استئوآرتریت و یا تنوسینوویت به دست نیامده است . اما تبه هر حال چهار حركت ذیل توان بالقو ه ای برای ایجاد این گونه آسیبها را دارند:

حجركت شنا روی مشت بسته ، مشت زدن مكرر به اجسام سخت ، تبوكس و شكستن اجسام .

نحوة آسیب دیدگی زانو در ورزش های رزمی چگونه است ؟

چون در این ورزشها از حركات بالستیك و چرخشی به وفور استفاده میشود. آسیب ها معمولا در اثرراست شدن بیش از حد زانو ، چرخش ، خم شدن و حركات جانبی بیشاز حد ایجاد می شوند .

آسیب در منیسك ها ، رباطها، تاندون كشكك و شكستگی های اپی فیز نیز شایعند . در رفتگی زانو بسیار نادربوده و اورژانسی جدی است.

شایعترین نوع و محل آسیب در ورزش های رزمی كدام است؟

هماتوم شایعترین نوع آسیب است كه می تواند در هر عضوی ایجاد شود ، اما شایعترین محل آن عضله چهار سر رانی است .

درد تشدید مانع ادامه فعالیت ورزشكار خواهد شد. یك عارضه دیررس آن، استخوانسازی درون بافت عضله در اثر التهاب میباشد (Myositis Ossificans)

چه آسیب ها یی در مچ پا و پا رخ می دهند؟

پیچ خوردگی مچ شكستگی ، آسیب به پشت پا ، انگشت دوم و پنجم هم شایع هستند و احتمال ایجاد استئوآرتریت در سالهای بعد را افزایش میدهند.

چرا در ورزش های رزمی به ضربه های ناحیه اپی گاستر ( بالای شكم ) اهمیت داده میشود؟

هدف از این گونه ضربات ، اثر گذاری بر روی شبكه خورشیدی است كه گانگلیون سلیاك را احاطه كرده است .

ضربه به این منطقه باعث اختلال تنفسی گذرا در حریف شده و لذا شخص برای ضربات بعدی آمادگی دفاعی لازم را ندارد ( برای حدود 20 تا 40 ثانیه ) و انی فرصت خوبی برای فرد حمله كننده است تا ضربات نهایی بعدی را وارد نماید.

شایعترین اسیبهای ناحیه تنه

 • دنده ها
 • شبكة خورشیدی
 • پانكراس
 • بیضه ها

آسیب هایی را نام ببرید كه مانع ادامه مسابقه می گردند؟

 1.  شكستگی ها
 2.  ضربات مغازی كه منجر به فراموشی ، اختلال درك زمان و مكان و خصوصصا از دست رفتن سطح هوشیاری شوند
 3. صدمات چشمی كه سبب اختلال دید شوند مثل هماتوم ، پارگی و آسیب های دور كرة چشم
 4.  صدمات خاصی كه به بیضه ها وارد می شوند و هماتوم اسكروتوم ( كیسه بیضه) ایجاد می نمایند.

آیا ورزشكاری كه سابقه صرم دارد،می تواند به ورزش رزمی بپردازد؟

به نظر می رسد برنامه تمرینات منظم ورزشی اثری مثبت روی كنترل تشنج خواهد گذاشت ، گزارشی از تشدید و یا آغاز حملات صرعی مكرر (Status epilepticus) با ورزش وجود ندارد . تصمیم قطعی در مورد اجازه دادن به ورزشكار برای شركت در تمرین و مسابقه بسیار سخت است و باید موارد زیر را در نظر داشت :

 1.  به نظر نمی رسد وجود تشنج در طی تمرین یا مسابقه ورزشكار را درمعرض آسیب ججدی مغز و یا نخاع قرار دهد.
 2.  ضربات منفرد یا مكرر به سر سبب غیر قابل كنترل شدن تشنج و یا ایجاد آن نمی شوند، اما بهتر است كه به علت وجود خطرات بالقوه ، از ضربه زدن به سر خودداری شود.

درصورت وجود چه نوع اختلالاتی ، ورزشكار مجاز به شركت در مسابقه نخواهد بود؟

كاردیت یا لتهاب قلبی ،فشار خون بالای كنترلنشده ، بیماریهای شدید مادر زادی قلب ، فقدان یك چشم یا اختلال عملكرد بینایی ، فقدان یك كلیه ، بزرگی كبد و طحال، صرع كنترل نشده ، نارسایی ریوعی ، عفونت های پوستی مثل زرد زخم ، گال و یا هر پس از جمله بیماریهایی هستند كه ورزشكار درصورت ابتلا به آنها نباید درمسابقات شركت نماید.

چنانچه ضربه به ناحیه اپیگاستر باععث افت فشار خون و كاهش تعداد ضربان قلب و تنگی نفس در ورزشكار شود، اقدامات اولیه شامل چه مواردی می باشد؟

اقدام درمانی باید در راستا ثابت نگاه داشتن فشار خون انجام گیرد. به همین جهت ورزشكار را به پشت خوابانده و پاهای وی را بالا می آوریم تا خون از اندام تحتانی به سمت قلب سرازیرشده و متعاقب آن با افزایش برون ده قلبی ، فشار خون بالا رود.

همچنین درصورت گرفتگی عضلات دیواره شكم ، ورزشكار باید زانو های خود را به سمت قفسه سینه در داخل شكم جمع كند تا درد و گرفتگی رفع شود. این عمل به بهبود نفس و برگشت به حالت عادی نیز كمك خواهد كرد.

درصورت ضربه به بیضه در ورزشكار رزمی چه اقداماتی لازم است؟

درچنین وضعیتی فرد باید به پشت خوابانده شود و زانو هایش را به سمت سینه جمع كند. سپس تكه های یخ بر روی كیسه بیضه قرار داده شود تا تورم و خونریزی اطراف آن كاهش یابد . در صورت ادامه تورم و درد باید مصدوم را فورا به بیمارستان ارجاع كرد.

یك آسیب شاعی در اندام فوقانی ورزشكاران تنیس و بدمینتون وجود دارد كه خود فرد از آن به عنوان خواب رفتگی یا عدم قدرت و توان در بازو یاد میكند. در مورد آن توضیح دهید.

آسیب به مكانیسم گلنوهومرال، خصوصا عضلات چرخاننده شانه(Rotator Cuff) بیش از آنكه ایجاد درد كند سبب كاهش قدرت عضلانیم و ایجاد حس خواب رفتتگی می شود.

گاهی هم ورزشكاران از درد در محل اتصال عضلة دلتوئید شكایت دارند. اگر چه تاندوتن دلتوئید سالم است ؟ درد در این محل حس می شود.

منظور از آرنج تنیس بازان( Tennis elbow) چیست ؟ چگونه میتوان از ایجاد آن پیشگیری كرد؟

كسیدگی عضله اكستانسور كارپی رادیالیس برویس (ECRB) را اصطلاحا آرنج تنیس بازنمی نامند. عوامل خطر زای ایجاد آن شامل موارد زیر است :

 • سن بالتر از 30 سال
 • استفاده از راكت های فلزی و سفت
 •  تمرین طولانی مدت ( بیش از 2 ساعت در روز )
 •  تكنیك های نادرست زدن ضربات بك هند با آموزش صحیح و استفاده از وسایل مناسب می توان ا میزان بروز این آسیب ها كاست .

درمان آسیب بالا چیست ؟

به صورت فهرست وار می توان از بیحركت نگاهداشتن ، استفاده از سوسایل كمك ارتوپدی مثل مچ بند ، انجام حركات خاص و در بعضی از موارد تزریق استروئید و جراحی نام برد.

علت ایجاد كمر درد در ورزش های راكتی چیست؟

زدن ضربات سرویس و بالای سر بستگی به جایگیری صحیح ورزشكار در زمین دارد ، به طوری كه توپ در جلوی وی واقع شود. در غیر این صورت برایرسیدن تبه توپ ورزشكار مجبور است قسمت تحتانی پشت را بیش از حد چرخانده و نیز قوس بیش از حدی به طرف عقب ایجاد كند.

اگر شانه هم قابلیت انعطاف اندكی داشته باشد.از میزان چرخش رو به خارج شانه ههم برای رسیدن به توپ كاسته خواهد شد. تمام این حركات جبرانی فشار اضافه ای را بر مفاصل ناحیه كمری اعمال خواهد كرد كه در بعضی مواقع سبب پارگی دیسك هم می شود.

ایا فقدان انعطاف پذیری در اندام فوقانی می تواند سبب ایجاد آسیب در قسمت تحتانی پشت شود؟

بله. حركت راكت دربالای سر وابسته به ظرفیت شانه برای چرخش به خارج و عقب كشیدن استخوان كتف تاست. كاهش قابلیت انعطاف عضلات جرخاننده شانه وسینه ای كوچك سبب چرخش بیش از حد ستون فقرات درسطح T12-T1 شده و باعث قوس برداشتن بیش از حد ستون فقرات درسطح L4-S1‌میشود.

ایا نوع زمین تنیس در ایجاد اسیب دخالت دارد ؟

زمین های سخت استرس بیشتر به اندام تحتانی وارد می كنند. زمین خاك رس به علت كاستن از سرعت توپ و كاهش میزان انرژی مورد نیاز برای زدن مضربه ، بر روی اندام فوقانی استرس كمتر وارد می كند.

از خصوصیات منحصر به فرد كفش تنیس در مقایسه با كفش دو و میدانی چه می دانید؟

در ورزش های راكتی بر خلاف دو و میدانی ، میزان قابل ملاحظه ای حركت جانبی در پا ایجاد می شود. بنابراین وجود یك Heel cup ( قسمت نگهدارنده اطراف پاشنه ) و نیز Heelj Counter قوی ( قسمتی از كفش كه پشت تاندون آشیل قرار گرفته و باعث محافظت آن می شود) از خصوصیات كفش تنیس است .

به علاوه قسمت پنجه كفش باید ماده سخت تری مثل چرم تشكیل شده باشد تا در هنگام كشیده شدن پا به روی زمین مانع آسیب دیدن انگشتان شود.

 

فیت ترین | فروشگاه و مطالب ورزشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *